Om gården Hjelseng !  

Hjelseng Nordre Gnr. 95 Bnr. 1
Hjelseng blir på gammel dialekt uttalt "Jæ'lsæinne". Gården nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra 1432.

Som en kuriositet kan nevnes at i årene 1610 til 1626 ble navnet skrevet «Hielxenng». På den tida var det store jordeiere som eide gårdene og det var få sjøleiere. Ove Bjelke, Johan Wessel og Vår Frues Kirke er nevnt som eiere av Hjelseng. I 1657 betalte gården feskatt for 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter.

Da Armfeldt og hans karolinere dro ned gjennom dalen i 1718 var det Torstein Hjelseng som var driver av gården. Han var gift med Sigrid og som mange andre i dalføret led de store tap denne høsten. Det var behov for mye mat til troppene og de tok det de kom over i bygda. På Hjelseng tok de med seg 42 lass høy, 1 okse, 2 sauer,18 tønner nepe samt andre matvarer. Våre egne tropper tok en båt som ble ødelagt for å hindre fiendens framrykking. I penger ble dette satt til 41 riksdaler og 24 skilling. Med en liten sønn og en gravid kone må det ha vært ei vanskelig tid denne høsten og vinteren.

I 1858 ble gården delt og vi fikk Hjelseng Nordre br1, og Hjelseng søndre. Lars Hjelseng eide gården fram til 1861, men utvandret da sammen med sin kone Anne og sønnen Peter til Amerika.

Karoline Iversdatter Fosslien ble født i 1831 og i en alder av 30 år ble hun gift med Ola Olsen Øvre Mæla. De kjøpte Hjelseng Nordre for 1000 spesidaler i 1861. Karolien Iversatter Fosslien døde 5.mars 1918, 87 år gammel.Karolines far, Iver Endresen var en særdeles god håndtverker og mange av hans ting finnes på gården enda. På museet finnes mange gjenstander som er laget av Iver.

Brukere på Hjelseng Nordre etter 1861 har vært:
Karoline Iversdatter Fosslien og Ola Olsen Mæla
Petrine Johansdatter Hilan og Ole Andreas (Ola) Olsen Hjelseng
Gunelie Hågensdatter Stokkhaug og Olaf Hjelseng
Klara Bodsberg og Jon Hjelseng
May Teveldal og Ola Hjelseng