Gården Hjelseng idag

Familien til dagens eiere på Hjelseng kjøpte gården Hjelseng Nordre i 1861. 
De tidligere eierne hadde da utvandret til Amerika som de første fra grenda. Gården ble drevet som tradisjonelt gårdsbruk helt fram til 1993 da de siste husdyra forlot gården.

Tradisjonell drift er for lengst avsluttet og de siste 5 årene er det restaurert og bygd nye bygninger. Hovedmålet har vært å skape aktivitet og bevare stedet og møteplassen slik det har vært tidligere. På gården er galleri Klara og Langøra kaffebrenneri  etablert ved siden av aktiviteten rundt kurs/møte/restaurant som drives i regi av Hjelseng Gård AS. 

I dag er ca 20 personer i jobb på Hjelseng i faste eller timebaserte stillinger.

Historien

Hjelseng Nordre Gnr. 95 Bnr. 1
Hjelseng blir på gammel dialekt uttalt "Jæ'lsæinne". Gården nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra 1432. 

Gården ble skilt ut som eget bruk i 1558.

Som en kuriositet kan nevnes at i årene 1610 til 1626 ble navnet skrevet «Hielxenng». På den tida var det store jordeiere som eide gårdene og det var få selveiere. Ove Bjelke, Johan Wessel og Vår Frues Kirke er nevnt som eiere av Hjelseng. I 1657 betalte gården feskatt for 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter.

Da Armfeldt og hans karolinere dro ned gjennom dalen i 1718 var det Torstein Hjelseng som var driver av gården. Han var gift med Sigrid og som mange andre i dalføret led de store tap denne høsten. Det var behov for mye mat til troppene og de tok det de kom over i bygda. På Hjelseng tok de med seg 42 lass høy, 1 okse, 2 sauer, 18 tønner nepe samt andre matvarer. Våre egne tropper tok en båt som ble ødelagt for å hindre fiendens framrykking. I penger ble dette satt til 41 riksdaler og 24 skilling. Med en liten sønn og en gravid kone må det ha vært ei vanskelig tid denne høsten og vinteren.

I 1858 ble gården delt og vi fikk Hjelseng Nordre bnr. 1, og Hjelseng søndre. Lars Hjelseng eide gården fram til 1861, men utvandret da sammen med sin kone Anne og sønnen Peter til Amerika.

Karoline Iversdatter Fosslien ble født i 1831 og i en alder av 30 år ble hun gift med Ola Olsen Øvre Mæla. De kjøpte Hjelseng Nordre for 1000 spesidaler i 1861. Karoline Iversdatter Fosslien døde 5.mars 1918, 87 år gammel. Karolines far, Iver Endresen var en særdeles god håndtverker og mange av hans ting finnes på gården enda. På museet finnes mange gjenstander som er laget av Iver.

Brukere på Hjelseng Nordre etter 1861 har vært:
Karoline Iversdatter Fosslien og Ola Olsen Mæla
Petrine Johansdatter Hilan og Ole Andreas (Ola) Olsen Hjelseng
Gunelie Hågensdatter Stokkhaug og Olaf Hjelseng
Klara Bodsberg og Jon Hjelseng
May Teveldal og Ola Hjelseng

 

I 2008 ble låna og begge stabburene restaurert. Den gamle låven ble revet høsten 2013 og den ble erstattet av dagens hovedbygning som sto ferdig høsten 2015. I mellomtiden var bryggerihuset kommet på plass og ferdigstilt i 2014 .
Kaffebrenneriet sto ferdig i oktober 2017 og til sist tilbygg med 100m2 kjøkken  i oktober 2018.

Hovedbygget vi ser i venstre del av bildet ble ferdigstilt i 2015, mens tilbygget med kjøkken og møterom/spisesal ble ferdigstilt høsten 2018.

I "Utsikten" har vi brukt stokkene fra den eldste delen av den gamle låven. Tømmeret er tidsbestemt og de aller fleste stokkene er hugget i 1615/16
Den eldste stokken har startet å vokse i  året 1355 og er dermed en av de eldste, om ikke den eldste bevarte granstokken i Trøndelag.